Transfers

Laatst bijgewerkt: 28 augustus 2017

Wanneer je als competitief rope skipper van club wenst te veranderen, dan kan dit niet om het even wanneer tijdens het jaar.

 

Toelichting Transferreglementering


1. Het reglement van transfers heeft enkel betrekking op licentiehouders die een aansluitingsformulier ondertekend hebben. Voor rope skipping betreft het de competitieskippers rope skipping die het afgelopen seizoen hebben deelgenomen aan competities of beschikten over een competitie inschrijving.
De clubs laten elke licentiehouder het aansluitingsformulier (zie bijlage) in tweevoud ondertekenen.
Indien het een minderjarige betreft, tekent een ouder of voogd mee.
Eén ondertekend aansluitingsformulier wordt door de club bijgehouden, het andere wordt aan het secretariaat van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen overgemaakt.

2. De procedure voor het indienen van het ontslag gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 juli 1996 inzake de niet-professionele sportbeoefenaar.

3. Te volgen procedure:
Een licentiehouder of competitieskipper rope skipping geeft ontslag aan de club.
Wanneer:
- voor gymnastiekdisciplines: tussen 1 juni en 30 juni van elk jaar
- voor rope skipping: tussen 1 augustus en 31 augustus van elk jaar
Hoe: bij aangetekend schrijven aan de clubsecretaris, en aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Vanaf 1 juli (of 1 augustus voor de discipline rope skipping) kan hij/zij bij zijn nieuwe club aansluiten.
De vroegere club kan geen verzet aantekenen, behoudens in geval van betwisting van de geldigheid van de gevolgde procedure.
Het verzet dient te worden aangetekend binnen de 15 dagen na kennisname van de transfer bij de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, die hierover uitspraak zal doen. Tegen deze uitspraak is geen verzet mogelijk.

Voorbeeld transferbrief zonder wederzijdse toestemming
Voorbeeld transferbrief met wederzijdse toestemming